Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
Citácia
Vedúci dozorný orgán spolupracuje s inými dotknutými dozornými orgánmi v súlade s týmto článkom a s cieľom dosiahnuť konsenzus. Vedúci dozorný orgán a dotknuté dozorné orgány si navzájom vymieňajú všetky relevantné informácie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 1
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Vedúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426