Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie lehoty Komisiou
Citácia
Ak Komisia požiada výbor o radu, môže uviesť lehotu, pričom zohľadní naliehavosť danej záležitosti.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 70, odsek 2
Predmet regulácie Úlohy výboru (Článok 70, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f5