Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
Citácia

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 18, odsek 2
Predmet regulácie Právo na obmedzenie spracúvania (Článok 18, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8842d