Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Citácia
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 93, odsek 2
Predmet regulácie Postup výboru (Článok 93, Kapitola X)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88422