Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť certifikačných subjektov
Citácia
Certifikačné subjekty uvedené v odseku 1 informujú príslušné dozorné orgány o dôvodoch udelenia alebo odňatia požadovanej certifikácie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 5
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Certifikačný subjekt
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f