Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nezávislosť činnosti dozorného orgánu
Citácia
Každý dozorný orgán koná pri plnení svojich úloh a výkone svojich právomocí v súlade s týmto nariadením úplne nezávisle.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 52, odsek 1
Predmet regulácie Dozorný orgán (Článok 52, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b8