Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním

Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia