Článok 49 - Výnimky pre osobitné situácie

Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk