Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk
Citácia
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zdokumentujú posúdenie, ako aj vhodné záruky uvedené v druhom pododseku odseku 1 tohto článku v záznamoch uvedených v článku 30.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 49, odsek 6
Predmet regulácie Výnimky pre osobitné situácie (Článok 49, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88444