Základné informácie o regulácii

Regulácia
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
Citácia
Prenos podľa odseku 1 prvého pododseku písm. g) nezahŕňa všetky osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov obsiahnutých v registri. Ak je register určený na nahliadanie pre osoby s oprávneným záujmom, prenos sa uskutoční iba na žiadosť týchto osôb alebo vtedy, keď majú byť príjemcami.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 49, odsek 2
Predmet regulácie Výnimky pre osobitné situácie (Článok 49, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88444