Základné informácie o regulácii

Regulácia
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu
Citácia
Členské štáty môžu stanoviť, že akýkoľvek subjekt, organizácia alebo združenie uvedené v odseku 1 tohto článku má v tomto členskom štáte nezávisle od poverenia dotknutej osoby právo podať sťažnosť dotknutému dozornému orgánu, ktorý je príslušný podľa článku 77, a uplatňovať práva uvedené v článkoch 78 a 79, ak sa domnieva, že boli porušené práva dotknutej osoby uvedené v tomto nariadení v dôsledku spracúvania.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 80, odsek 2
Predmet regulácie Zastupovanie dotknutých osôb (Článok 80, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88435