Kapitola XI - Záverečné ustanovenia

Článok 94 - Zrušenie smernice 95/46/ES

Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES

Článok 95 - Vzťah k smernici 2002/58/ES

Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES

Článok 96 - Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti

Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016

Článok 97 - Správy Komisie

Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia

Článok 98 - Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov

Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných

Článok 99 - Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Nadobudnutie účinnosti nariadenia
Uplatňovanie nariadenia