Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES
Citácia
Smernica 95/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 25. mája 2018.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 94, odsek 1
Predmet regulácie Zrušenie smernice 95/46/ES (Článok 94, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88412