Základné informácie o regulácii

Regulácia
Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016
Citácia
Medzinárodné dohody, ktoré zahŕňajú prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré uzavreli členské štáty pred 24. májom 2016 a ktoré sú v súlade s právom Únie uplatniteľným pred uvedeným dátumom, zostávajú v platnosti až do ich zmeny, nahradenia alebo zrušenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 96
Predmet regulácie Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti (Článok 96, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d1