Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
Citácia

Bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa jej týka.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 78, odsek 1
Predmet regulácie Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Právnická osoba
Fyzická osoba
Nepriama povinnoť Súd členského štátu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a8