Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odvolanie člena dozorného orgánu
Citácia
Člena možno odvolať, len ak sa dopustil závažného pochybenia alebo prestal spĺňať podmienky požadované na výkon povinností.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 53, odsek 4
Predmet regulácie Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 53, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Člen dozorného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840d