Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia
Citácia
Bez toho, aby bol dotknutý článok 55, dozorný orgán hlavnej prevádzkarne alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je príslušný konať ako vedúci dozorný orgán pre cezhraničné spracúvanie vykonávané zo strany tohto prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súlade s postupom stanoveným v článku 60.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 56, odsek 1
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 56, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán hlavnej alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b4