Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovanie delegovaného aktu
Citácia
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 92, odsek 4
Predmet regulácie Vykonávanie delegovania právomocí (Článok 92, Kapitola X)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Nepriame právo Verejnosť
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fd