Základné informácie o regulácii

Regulácia
Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
Citácia

Každý prevádzkovateľ a v príslušnom prípade zástupca prevádzkovateľa vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Tieto záznamy musia obsahovať všetky tieto informácie:
a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
b) účely spracúvania;
c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov; 4.5.2016 L 119/50 Úradný vestník Európskej únie SK
d) kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
e) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk;
f) podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov;
g) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 30, odsek 1
Predmet regulácie Záznamy o spracovateľských činnostiach (Článok 30, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Zástupca prevádzkovateľa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88419