Základné informácie o regulácii

Regulácia
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
Citácia
Zmluva alebo iný právny akt uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vypracujú v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 28, odsek 9
Predmet regulácie Sprostredkovateľ (Článok 28, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d0