Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
Citácia
Delegovanie právomocí uvedené v článku 12 ods. 8 a v článku 43 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 92, odsek 3
Predmet regulácie Vykonávanie delegovania právomocí (Článok 92, Kapitola X)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európsky parlament
Rada Európskej únie
Nepriama povinnoť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fd