Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
Citácia

Každý členský štát zabezpečí, aby si každý dozorný orgán vybral a mal svoj vlastný personál, ktorý je podriadený výlučne členovi alebo členom dotknutého dozorného orgánu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 52, odsek 5
Predmet regulácie Dozorný orgán (Článok 52, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b8