Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
Citácia

V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 22, odsek 3
Predmet regulácie Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (Článok 22, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416