Článok 26 - Spoloční prevádzkovatelia

Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov