Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov
Citácia
Bez ohľadu na podmienky dohody uvedenej v odseku 1 môže dotknutá́ osoba uplatniť̌ svoje práva podľa tohto nariadenia u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 26, odsek 3
Predmet regulácie Spoloční́ prevádzkovatelia (Článok 26, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a1