Základné informácie o regulácii

Regulácia
Následky nedodržania účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa
Citácia
Bez toho, aby dotknuté články 82, 83 a 84, ak sprostredkovateľ poruší toto nariadenie tým, že určí účely a prostriedky spracúvania, považuje sa v súvislosti s daným spracúvaním za prevádzkovateľa.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 28, odsek 10
Predmet regulácie Sprostredkovateľ (Článok 28, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d0