Článok 22 - Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia