Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
Citácia

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 22, odsek 1
Predmet regulácie Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (Článok 22, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416