Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zánik povinností člena dozorného orgánu
Citácia
Povinnosti člena zanikajú uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie alebo povinným odchodom do dôchodku v súlade s právom dotknutého členského štátu..
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 53, odsek 3
Predmet regulácie Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 53, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Člen dozorného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840d