Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Citácia

Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 93, odsek 1
Predmet regulácie Postup výboru (Článok 93, Kapitola X)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Európska komisia
Výbor ustanovený v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88422