Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania
Citácia
Ak spracúvanie uvedené v odsekoch 2 a 3 slúži súčasne aj na iný účel, odchýlky sa vzťahujú iba na spracúvanie na účely uvedené v uvedených odsekov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 89, odsek 4
Predmet regulácie Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely (Článok 89, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e9