Kapitola V - Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Článok 44 - Všeobecná zásada prenosov

Základné podmienky prenosu osobných údajov

Článok 45 - Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti

Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov
Oblasti posudzovania primeranosti úrovne ochrany pri prenose osobných údajov
Rozhodnutie o zaručení primeranej úrovne ochrany osobných údajov
Monitorovacia činnosť Komisie
Zrušenie, zmena alebo pozastavenie rozhodnutia Komisie podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia
Informácie o úrovni primeranej ochrany zo strany tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES

Článok 46 - Prenosy vyžadujúce primerané záruky

Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Možnosti a spôsoby ustanovenia primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia
Prioritné formy a spôsoby zabezpečenia primeraných záruk uvedených v čl. 46 ods. 1 nariadenia
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES

Článok 47 - Záväzné vnútropodnikové pravidlá

Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi

Článok 48 - Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje

Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov

Článok 49 - Výnimky pre osobitné situácie

Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk

Článok 50 - Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov

Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce