Základné informácie o regulácii

Regulácia
Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov
Citácia
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo predmetná medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 45, odsek 1
Predmet regulácie Všeobecná zásada prenosov (Článok 45, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883bf