Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Citácia

Ak neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 46, odsek 1
Predmet regulácie Prenosy vyžadujúce primerané záruky (Článok 46, Kapitola V)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d5