Základné informácie o regulácii

Regulácia
Monitorovacia činnosť Komisie
Citácia
Komisia priebežne monitoruje vývoj v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách, ktorý by mohol ovplyvniť pôsobenie rozhodnutí prijatých podľa odseku 3 tohto článku a rozhodnutí prijatých na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 45, odsek 4
Predmet regulácie Všeobecná zásada prenosov (Článok 45, Kapitola V)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883bf