Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie
Citácia
Dozorný orgán uplatňuje mechanizmus konzistentnosti uvedený v článku 63 v prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 46, odsek 4
Predmet regulácie Prenosy vyžadujúce primerané záruky (Článok 46, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d5