Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov
Citácia
Akýkoľvek rozsudok súdu alebo tribunálu a akékoľvek rozhodnutie správneho orgánu tretej krajiny, ktorým sa od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje preniesť alebo poskytnúť osobné údaje, môže byť uznané alebo vykonateľné akýmkoľvek spôsobom len vtedy, ak sa zakladá na medzinárodnej dohode, ako napríklad zmluve o vzájomnej právnej pomoci, platnej medzi žiadajúcou treťou krajinou a Úniou alebo členským štátom bez toho, aby boli dotknuté iné dôvody prenosu podľa tejto kapitoly.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 48
Predmet regulácie Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje (Článok 48, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88444