Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nárok na náhradu škody
Citácia

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v súlade s odsekom 4 zaplatil náhradu spôsobenej škody v plnej výške, má právo žiadať od ostatných prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov zapojených do toho istého spracúvania tú časť náhrady škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednosti za škodu za podmienok stanovených v odseku 2.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 82, odsek 5
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 82, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške
Sprostredkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania
Sprostredkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88411