Základné informácie o regulácii

Regulácia
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Citácia

Záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vedú v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 30, odsek 3
Predmet regulácie Záznamy o spracovateľských činnostiach (Článok 30, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Zástupca prevádzkovateľa
Zástupca sprostredkovateľa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88419