Článok 53 - Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu

Vymenúvanie členov dozorného orgánu
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu
Zánik povinností člena dozorného orgánu
Odvolanie člena dozorného orgánu