Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vymenúvanie členov dozorného orgánu
Citácia
Členské štáty zabezpečia, aby každého člena ich dozorných orgánov transparentným postupom vymenoval:
—ich parlament,
—ich vláda,
—ich hlava štátu alebo
—nezávislý orgán, ktorý je poverený menovaním podľa práva členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 53, odsek 1
Predmet regulácie Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 53, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Člen dozorného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840d