Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
Citácia

Pri konzultácii dozorného orgánu podľa odseku 1 poskytne prevádzkovateľ dozornému orgánu:
a) v príslušných prípadoch informácie o príslušných povinnostiach prevádzkovateľa, o spoločných prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch zapojených do spracúvania, najmä v prípade spracúvania v rámci skupiny podnikov;
b) informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania a prostriedkoch na jeho vykonanie;
c) informácie o opatreniach a zárukách poskytnutých na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb podľa tohto nariadenia;
d) v príslušných prípadoch kontaktné údaje zodpovednej osoby;
e) posúdenie vplyvu na ochranu údajov stanovené v článku 35 a
f) akékoľvek ďalšie informácie, o ktoré dozorný orgán požiada.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 36, odsek 3
Predmet regulácie Predchádzajúca konzultácia (Článok 36, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844c