Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci skupiny podnikov
Citácia
Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu, ak je zodpovedná osoba ľahko dostupná z každej prevádzkarne.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 37, odsek 2
Predmet regulácie Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Skupina podnikov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844a