Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitné pravidlá pre iné sankcie v prípade porušenia nariadenia
Citácia
Členské štáty stanovia pravidlá pre iné sankcie za porušenia tohto nariadenia, predovšetkým za tie, na ktoré sa nevzťahujú správne pokuty podľa článku 83, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 84, odsek 1
Predmet regulácie Sankcie (Článok 84, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883c7