Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Ak v členskom štáte zodpovedá za monitorovanie uplatňovania ustanovení podľa tohto nariadenia viac než jeden dozorný orgán, v súlade s právom tohto členského štátu sa určí ich spoločný zástupca.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 68, odsek 4
Predmet regulácie Európsky výbor pre ochranu údajov (Článok 68, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88453