Základné informácie o regulácii

Regulácia
Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
Citácia

Prevádzkovateľ uskutoční s dozorným orgánom pred spracúvaním konzultácie, ak z posúdenia vplyvu na ochranu údajov podľa článku 35 vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 36, odsek 1
Predmet regulácie Predchádzajúca konzultácia (Článok 36, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844c