Základné informácie o regulácii

Regulácia
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Komisia má právo zúčastňovať sa na činnosti a zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva. Komisia vymenuje zástupcu. Predseda výboru informuje Komisiu o činnosti výboru.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 68, odsek 5
Predmet regulácie Európsky výbor pre ochranu údajov (Článok 68, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Nepriama povinnoť Európska komisia
Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88453