Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením
Citácia
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 32, odsek 4
Predmet regulácie Bezpečnosť spracúvania (Článok 32, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e4