Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu
Citácia

Výkon právomocí udelených dozornému orgánu podľa tohto článku podlieha primeraným zárukám vrátane účinného súdneho prostriedku nápravy a riadneho procesu, stanoveným v práve Únie a v práve členského štátu v súlade s chartou.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 58, odsek 4
Predmet regulácie Právomoci (Článok 58, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88433