Článok 82 - Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Nárok na náhradu škody
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody